Polityka Prywatności

1. Firmy Polskie sp. z o.o. poprzez portal FirmyPolskie.pl w oparciu o regulamin oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, tworzy bazę danych osobowych Klientów FirmyPolskie.pl sp. z o.o.

2. Dbając  o ochronę prywatności danych Użytkowników ( Klientów Firmy Polskie sp. z o.o.)  portali administrowanych przez  Firmy Polskie sp. z o.o. wykorzystuje odpowiednie zabezpieczenia i  środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych w szczególności:

  • Zabezpiecza przed przetwarzaniem danych Użytkowników z naruszeniem obowiązujących przepisów  prawa
  • Zabezpiecza dane Użytkowników przed dostępem osobom nieupoważnionym
  • Udziela dostępu do bazy danych tylko w kwestiach i stopniu zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie portalu

3.    Firmy Polskie sp. z o.o. jest administratorem danych.

4.    Dane zgromadzone w bazie danych przetwarzane są:

  • W celach wykonywania usług świadczonych dla Klientów Firmy Polskie sp. z o.o.
  • Do kontaktowania się z Klientami Firmy Polskie sp. z o.o. drogą telefoniczną, mailową oraz poprzez sms, w ramach wykonywania usług świadczonych dla Klientów Firmy Polskie sp. z o.o.
  • Do weryfikacji prawidłowości zgromadzonych danych przez Klientów oraz weryfikacji rozmówcy w kontaktach telefonicznych
  • Do dostarczania Klientom Firmy Polskie sp. z o.o. informacji o spółce Firmy Polskie sp. z o.o. oraz jej usługach
  • Do celów księgowych

5.    Użytkownik poprzez dobrowolną akceptacje zapisów regulaminu upoważnia Firmy Polskie sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowego funkcjonowania portali  serwisów i usług świadczonych przez FirmyPolskie.pl. Dobrowolna akceptacja regulaminu jest warunkiem niezbędnym do aktywacji usług świadczonych przez Firmy Polskie sp. z o.o.

6.    Klient Firmy Polskie sp. z o.o. ma prawo do:

  • Wglądu w swoje dane osobowe oraz modyfikacji danych osobowych
  • Do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych, z wyjątkiem danych wykorzystywanych zgodnie z ordynacją podatkową do celów księgowych

7.    Klient Firmy Polskie sp. z o.o.  zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualniania swoich danych osobowych w sytuacji gdy  uległy one zmianie.

8.    Firmy Polskie sp. z o.o. w oparciu o obowiązujące prawo może udostępnić dane Klientów FirmyPolskie.pl uprawnionym podmiotom i organom.

9.    Firmy Polskie sp. z o.o. w celach statystycznych, demograficznych oraz w celu zapewnienia prawidłową administracją serwerów wykorzystuje adresy IP pozyskiwane w trakcie połączeń internetowych z platformam

10. W portalu Firmypolskie.pl surowo zabrania się używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej witryny do celów komercyjnych (tzw. »screen scraping«) z wyjątkiem przypadków, gdy strony trzecie zawarły bezpośrednio Firmy Polskie Sp. z o.o. pisemną umowę licencyjną, która zezwala im na uzyskiwanie dostępu do informacji na temat danych firmy znajdujących się w bazie danych portalu Firmypolskie.pl.Potrzebujesz pomocy?

skontaktuj się z nami

(+48) 22 431 28 12