Definicje

FirmyPolskie.pl - Firmy Polskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul Modlińska 61, 03-199, Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000524529, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 złotych.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

Prezentacja - (np. Pakiet Platynowy) - płatna forma promocji Firmy

Wpis - nieodpłatna forma promocji Firmy

I. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu FirmyPolskie.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

2. a. Zarejestrowanie Firmy w portalu polega na utworzeniu konta za pomocą formularza znajdującego się pod adresem http://firmypolskie.pl/strona/registration/. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z FirmyPolskie.pl na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zmiany pakietu z bezpłatnego Wpisu na Prezentację postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzy FirmyPolskie.pl a Firmą zachowują moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy akceptacji Regulaminu.

2. b. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.

3. a. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji.

3. b. Aktualizacji danych dokonuje sama Firma po zalogowaniu się na konto lub administrator FirmyPolskie.pl, na wniosek Firmy której wpis dotyczy lub z własnej inicjatywy, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

4. a. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi FirmyPolskie.pl.

4. b. Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Firmy do wprowadzonych do bazy FirmyPolskie.pl danych.

5. a. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy. Firma zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w FirmyPolskie.pl na stronach partnerskich FirmyPolskie.pl. Publikacja informacji o Firmie na stronach partnerskich FirmyPolskie.pl nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Firmy.

5. b. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do FirmyPolskie.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi FirmyPolskie.pl związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal FirmyPolskie.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.

6. Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez FirmyPolskie.pl materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu.

7. Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. FirmyPolskie.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.

8. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach portalu FirmyPolskie.pl, w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich FirmyPolskie.pl.

9. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez FirmyPolskie.pl w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z FirmyPolskie.pl.

10. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez FirmyPolskie.pl, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

11. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na nagrywanie przez FirmyPolskie.pl wszelkich rozmów telefonicznych prowadzonych z konsultantem, w szczególności w celu zawarcia umowy oraz na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych zebranych w ten sposób, zarówno w celu realizacji umowy, jak i w celach marketingowych przez FirmyPolskie.pl, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych zebrany w sposób opisany w pkt 11 oraz ich poprawiania.

II. Ograniczenia i odpowiedzialność

1. a. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

1. b. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.