Definicje

FirmyPolskie.pl - Firmy Polskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-199) przy ul. Modlińska 61, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000524529, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 złotych.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

Portal – witryna https://firmypolskie.pl/

Prezentacja - (np. Pakiet Platynowy) - płatna forma promocji Firmy

Wpis - nieodpłatna forma promocji Firmy I.

Zasady ogólne 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu FirmyPolskie.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej

2. Zarejestrowanie Firmy w portalu polega na utworzeniu konta za pomocą formularza znajdującego się pod adresem http://firmypolskie.pl/strona/registration/. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z FirmyPolskie.pl na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zmiany pakietu z bezpłatnego Wpisu na Prezentację postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzy FirmyPolskie.pl a Firmą zachowują moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy akceptacji Regulaminu. 

3. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest prawidłowo upoważniona do jej reprezentowania.

4. Jeżeli w trakcie korzystania z usług Portalu dane adresowe, osobowe lub inne dane Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji, każdorazowo nie później niż w ciągu 3 dni do dnia zaistnienia zmiany.

5. Aktualizacji danych dokonuje sama Firma po zalogowaniu się na konto lub administrator FirmyPolskie.pl, na wniosek Firmy której wpis dotyczy lub z własnej inicjatywy, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

6. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów Portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują wyłącznie FirmyPolskie.pl. 

7. Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Firmy do wprowadzonych do bazy FirmyPolskie.pl danych.

8. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy. Firma zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w FirmyPolskie.pl na stronach partnerskich FirmyPolskie.pl. Publikacja informacji o Firmie na stronach partnerskich FirmyPolskie.pl nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Firmy. FirmyPolskie.pl nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich Firmy przez osoby trzecie, które to naruszenia nie były zawinione przez FirmyPolskie.pl.

9. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do Portalu dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi FirmyPolskie.pl związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal FirmyPolskie.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.

10. Firma wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na edycję przez FirmyPolskie.pl materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu.

11. Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. FirmyPolskie.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach Portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia Wpisu lub Prezentacji niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.

12. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach portalu FirmyPolskie.pl, w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich FirmyPolskie.pl.

13. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez FirmyPolskie.pl w dowolnym miejscu Portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z FirmyPolskie.pl.

14. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez FirmyPolskie.pl, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

15. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na nagrywanie przez FirmyPolskie.pl wszelkich rozmów telefonicznych prowadzonych z konsultantem, w szczególności w celu zawarcia umowy oraz na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych zebranych w ten sposób, zarówno w celu realizacji umowy, jak i w celach marketingowych przez FirmyPolskie.pl, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych zebranych w sposób opisany w niniejszym Regulaminie oraz ich poprawiania.

II. Ograniczenia i odpowiedzialność

1. Firma rejestrując się w Portalu ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we Wpisie lub Prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.

3. W sytuacji, gdy portal FirmyPolskie.pl uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień punktów powyższych, FirmyPolskie.pl upoważniona jest w każdym czasie do usunięcia Wpisu lub Prezentacji, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani jakiekolwiek odszkodowanie.

4. Zabrania się dodawania Firmy do nieodpowiedniego działu Portalu niezwiązanego z profilem jej działalności. FirmyPolskie.pl zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Firmy, do edycji lub usunięcia Wpisu lub Prezentacji zamieszczonych w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z ich treści lub profilu działalności Firmy.

5. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Firmy.

6. Zabrania się zamieszczania przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami FirmyPolskie.pl lub Firmy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym FirmyPolskie.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Firmy.

7. Zamieszczenie adresu www lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w pozycji "Adres www" oraz „Podaj adresy internetowe swoich profili” w zakładce Dane firmy >> Edytuj swój profil, z zastrzeżeniem, że druga pozycja dotyczy adresów URL serwisów społecznościowych prowadzonych dla i pod marką Firmy.

8. FirmyPolskie.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału FirmyPolskie.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu lub sądu.

9. FirmyPolskie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe spory y, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału FirmyPolskie.pl.

10. FirmyPolskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.

11. FirmyPolskie.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania FirmyPolskie.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

12. FirmyPolskie.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani jakiekolwiek odszkodowanie.

13. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę FirmyPolskie.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Portalu lub dobre imię FirmyPolskie.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Firmy, FirmyPolskie.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

14. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. Koszty, opcje i sposoby rejestrowania firm w portalu

1. Dodanie Firmy do katalogu następuje poprzez wybranie jednego z 4 dostępnych pakietów płatnych: Prezentacji w wersji Pakiet Platynowy; Prezentacji w wersji Pakiet Złoty; Prezentacji w wersji Pakiet Srebrny; Prezentacji w wersji Pakiet Brązowy; albo bezpłatnego Wpisu.  Niektóre z pakietów płatnych Prezentacji mogą być udostępniane według wyboru Firmy w nieodpłatnej wersji testowej. W przypadku wyboru wersji testowej postanowienia Rozdziału III pkt 10 nie stosuje się, zaś upływ terminu, na który uruchomiona została wersja testowa, przy braku dokonania przez Firmę wyboru i zmiany pakietu na płatny będzie skutkowało uruchomieniem bezpłatnego Wpisu w miejsce dotychczasowej wersji testowej.

2. Firma uprawniona jest do zmiany wybranego pakietu, co może dokonać w każdym czasie w następujący sposób: poprzez Portal za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu na uprzednio utworzone konto Firmy na portalu FirmyPolskie.pl, poprzez kontakt z infolinią z pomocą konsultanta, na skutek złożonego konsultantowi oświadczenia woli o zmianie pakietu.

3. W ramach poszczególnych Pakietów świadczone są usługi marketingowe w Internecie, w tym zapewnienie obecności firmy w sieci internetowej jako wpis w katalogu FirmyPolskie.pl oraz dodatkowo, zależnie od Pakietu, jest to kampania w Google Ads, Pozycjonowanie organiczne w Google oraz prowadzenie komunikacji na Facebooku. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów zamieszczony jest pod adresem: www.FirmyPolskie.pl/pakiety.

Ceny Pakietów jest wiążące dla Stron w momencie złożenia zamówienia. Cena Pakietów nie zawiera ewentualnych dodatkowych opłat związanych z wybranym przez Firmę sposobem płatności.

4. Opis wybranej przez Firmę opcji i jej cena są integralną częścią niniejszego Regulaminu. 

5. FirmyPolskie.pl dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach Portalu. Dokonane zmiany nie dotyczą już zawartych umów.

6. Po zakończeniu rejestracji i zakończeniu procedury wyboru płatnego pakietu Firma zobowiązana jest do dokonania płatności określonej w cenniku ceny pakietu, za wyjątkiem wyboru bezpłatnego Wpisu. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora Prezentacja lub Wpis nie będzie wyświetlana. Zmiany danych podstawowych Firmy podlegają każdorazowej weryfikacji. Realizacja płatności za wybrany pakiet realizowana jest za pośrednictwem DotPay w formie przelewu lub płatności kartą.

7. Umowa świadczenia usługi w postaci Prezentacji jest zawierana na okres 1 roku od momentu zakupu pakietu. Firma zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności za korzystanie z Prezentacji. Płatność za zamówienie dokonywana jest w okresach miesięcznych, z góry. Pierwsza płatność wymagana jest w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, a kolejne, co miesiąc po otrzymaniu stosownej faktury. FirmyPolskie.pl zastrzega, iż w przypadku przekroczenia terminu płatności którejkolwiek z faktur, uprawniona jest do wystawienia zbiorczej faktury za wszystkie pozostałe do zakończenia umowy okresy, za które faktury dotychczas nie były wystawione, a Firma obowiązana jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

8. Zawarcie umowy świadczenia usług następuje w momencie złożenia przez Firmę oświadczenia woli konsultantowi z infolinii albo na skutek oświadczenia w postaci elektronicznej złożonego za pośrednictwem stron internetowych portalu FirmyPolskie.pl. o wyborze jednego z oferowanych przez FirmyPolskie.pl płatnych pakietów. Od tego momentu należy także liczyć datę  obowiązywania wybranego przez Firmę płatnego pakietu. Zgodnie z Punktem 7 III Regulaminu Umowa, a tym samym okres obowiązywania zakupionego pakietu wynosi 1 rok (12 miesięcy) chyba, że któraś ze Stron złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub FirmyPolskie.pl dokona jej wypowiedzenia, zgodnie postanowieniami Regulaminu.

8a. Po zawarciu umowy Klient otrzymuje od FirmyPolskie.pl wiadomość e-mail na podany konsultantowi infolinii lub wskazaną w formularzu zamówienia, w którym znajdują się warunki zawartej umowy oraz pierwsza faktura za zamówienie. 

8b. Rozpoczęcie realizacji przez FirmyPolskie.pl usługi w ramach zakupionego przez Klienta Pakietu następuje w terminie do 5 dni roboczych.

9. Dodanie bezpłatnego Wpisu odbywa się na czas nieokreślony i nie rodzi obowiązku uiszczania opłat do momentu zmiany pakietu na jedną z Prezentacji, zgodnie z Punktem 2 części III Regulaminu. Firma, zmieniając pakiet na jedną z Prezentacji zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w ofercie FirmyPolskie.pl zgodnie z terminami opisanymi w Punkcie 7 części III niniejszego Regulaminu.

10. Po zarejestrowaniu Prezentacji lub zmianie pakietu na Prezentację, Firma otrzymuje w pełni funkcjonalną wybraną Prezentację, pod warunkiem, iż dokona zapłaty za wybraną usługę zgodnie z zamówionym pakietem.

11. FirmyPolskie.pl do końca pierwszego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w Punkcie 7części III niniejszego Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie Prezentacji w przypadku nie uiszczenia w terminie przez Firmę należności, o której mowa w Punkcie 7 części III niniejszego Regulaminu, za pierwszy okres rozliczeniowy.

12. Ponadto FirmyPolskie.pl przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie Prezentacji w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności za wybraną Prezentację zgodnie z Punktem 7 części III Regulaminu. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone w formie elektronicznej przesłane na adres email Firmy wskazany w formularzu rejestracyjnym, faxem lub pocztą. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym FirmyPolskie.pl jest uprawniona w przypadku nie uiszczenia należności w terminie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia jej wymagalności określonej w Punkcie 7 części III Regulaminu do zawieszenia Prezentacji pozostawiając Firmie jedynie funkcjonalności Wpisu do momentu otrzymania płatności. Firma nie może w tym czasie zmienić pakietu ani korzystać z innych usług oferowanych przez FirmyPolskie.pl. 

13. Czas zawieszenia funkcjonalności Prezentacji, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, traktowany jest jako wykonywanie usługi Prezentacji i powoduje wymagalność wynagrodzenia za okres wykonywania usługi Prezentacji do czasu rozwiązania umowy w zakresie Prezentacji. Firmie nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia o naprawienie szkody w stosunku do FirmyPolskie.pl w przypadku skorzystania przez FirmyPolskie.pl z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie.

14. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności za wybraną Prezentację, gdy opóźnienie w zapłacie wynosi co najmniej 14 dni FirmyPolskie.pl uprawnione jest do wezwania Firmy w formie pisemnej do zapłaty zaległości. W przypadku wystosowania wezwania do zapłaty Firmę obciążają koszty administracyjne („Opłata Administracyjna") związane z wystosowaniem wezwania każdorazowo w wysokości 10 zł (dziesięć złotych).

15. W przypadku braku zapłaty zaległości finansowych w terminie określonym w wezwaniu ostatecznym do zapłaty, FirmyPolskie.pl może przekazać sprawę odzyskania wierzytelności firmie windykacyjnej. W wypadku powstania okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, Firma wyraża zgodę na przekazanie danych Firmy oraz innych informacji niezbędnych do skutecznej egzekucji należności. Firma zostanie poinformowana osobnym pismem o fakcie przekazania zaległości finansowych oraz danych Firmy firmie windykacyjnej, które należy również traktować jako wezwanie do zapłaty podlegające Opłacie Administracyjnej.

16. Klient może bez powodu odstąpić od Umowy w terminie pięciu dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Po tym terminie oświadczenie jest bezskuteczne (Umowa pozostaje w mocy), a Klient zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia w pełnej wysokości. W celu realizacji odstąpienia od Umowy wymagane jest doręczenie do FirmyPolskie Sp. z o. o. osobiście, poprzez wiadomość e-mail lub w formie listu poleconego, w terminie o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod rygorem bezskuteczności.

17. Wypowiedzenie, o którym mowa w Punkcie 16 Regulaminu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres faktury@FirmyPolskie.pl lub osobiście lub listem poleconym wysłanym na adres: Firmy Polskie sp. z o.o. ul. Modlińska 61, 03 – 199 Warszawa. FirmyPolskie.pl w terminie dwóch dni roboczych potwierdzi Klientowi, wysyłając wiadomość e-mail, otrzymanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy. 

18. W przypadku nie otrzymania przez Firmę potwierdzenia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 2 dni od dnia uzyskania potwierdzenia, że oświadczenia Klienta dotarło do adresata, Klient obowiązany jest do kontaktu telefonicznego z FirmyPolskie.pl pod numerem +48 22 431 28 12, celem potwierdzenia otrzymania przez FirmyPolskie.pl oświadczenia od odstąpieniu od Umowy.

19. Firma wypowiadająca umowę po minięciu 5 dni karencji ponosi karę umowną w wysokości 100% należności wynikających z umowy.

20. W przypadku zmiany wykupionego pakietu na wyższy w trakcie obowiązywania umowy, po stronie Firmy powstaje obowiązek dopłaty należnej FirmyPolskie.pl kwoty stanowiącej różnicę w cenie nowo wybranego pakietu, a pakietu aktualnie posiadanego. Kwota ta dodatkowo zostanie przemnożona przez współczynnik czasu pozostałego do końca bieżącego okresu rozliczeniowego, obliczany za pomocą wzoru: (365 – liczba dni naliczania usługi od początku bieżącego okresu rozliczeniowego) / 365.

21. Zmiana pakietu wyższego na niższy w trakcie obowiązywania umowy nie jest możliwa.

22. FirmyPolskie.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.

23. Ceny podane w cenniku FirmyPolskie.pl oraz w Regulaminie są cenami nie uwzględniającymi podatku VAT.

24. Niezależnie od rodzaju posiadanego pakietu Firma może otrzymywać od internautów opinie świadczące np. o jakości oferowanych produktów czy usług. Akceptacja i odrzucanie opinii możliwe jest tylko w pakiecie Złotym i Platynowym.

25. FirmyPolskie.pl gwarantuje stałą obecność prezentacji w konkretnych przedziałach pozycji prezentacji w wewnętrznych wynikach wyszukiwania przez cały czas obowiązywania pakietu. 

IV. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres (bok@FirmyPolskie.pl) lub udostępnionego formularza kontaktowego.

2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez FirmyPolskie.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zd. 1. może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.

3. FirmyPolskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Firmy. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z FirmyPolskie.pl.

V. Postanowienia końcowe

1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Firmą a FirmyPolskie.pl zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela Portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej Portalu i udostępnienia Firmie w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

3. Niezależnie od niniejszego Regulaminu FirmyPolskie.pl może wprowadzać na postawie osobnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzania osobnych regulaminów nie jest zmianą niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z regulaminów promocji.

4. Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.